U bevindt zich hier:Start >> Reglement Koe-pongs

Reglement voor de gemeentelijke Koe-pongs

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1. een KOE-PONG: een waardebon, die gebruikt kan worden voor de betaling van de activiteiten zoals beschreven in hoofdstuk 2
2. het college: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Pepingen
3. jeugdwerkinitiatieven: erkende jeugdverenigingen die werkzaam zijn op het grondgebied van Pepingen en die gesubsidieerd worden door het Pepings gemeentebestuur, en speelpleinwerking De Schavuit
4. jeugdraad: gemeentelijke jeugdadviesraad van Pepingen
5. kinderraad: gemeentelijke kinderadviesraad van Pepingen
6. sportinitiatieven: erkende sportverenigingen met jeugdwerking die gesubsidieerd worden door het Pepings gemeentebestuur
7. sportraad: gemeentelijke sportadviesraad van Pepingen
8. cultuurinitiatieven: erkende (socio-)culturele verenigingen die werkzaam zijn op het grondgebied van Pepingen en die gesubsidieerd worden door het Pepings gemeentebestuur
9. cultuurraad: gemeentelijke cultuuradviesraad van Pepingen
10. vrijetijdsdiensten: jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, BKO De Kinderschuur en bijhorende speelpleinwerking tijdens de maanden juli en augustus van de gemeente Pepingen
11. bibliotheek: Openbare Bibliotheek Pepingen, Trapstraat 4, 1674 Bellingen
12. rechthebbende(n):
a) alle 0 t.e.m. 25 jarigen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Pepingen
b) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 25 jaar van orthopedagogisch centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2, 1674 Bellingen, die niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Pepingen, maar minstens 1 jaar in het centrum verblijven
c) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 25 jaar in co-ouderschap, die niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Pepingen, maar er wel verblijven bij de tweede ouder
d) kinderen en jongeren met een beperking / mindervaliden / (mentaal) gehandicapten van 0 t.e.m. 25 jaar, die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Pepingen, die wensen deel te nemen aan inclusief jeugd-, sport-, cultuur- en/of speelpleinwerk in de regio Pajottenland-Zennevallei
13. regio Pajottenland en Zennevallei: Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat

Art. 2 – De KOE-PONGS zijn een toelage van de gemeente Pepingen, met als doelstelling:
• de participatie in het verenigingsleven (jeugd, cultuur, sport) te verhogen
• deelname stimuleren aan activiteiten van de vrijetijdsdiensten en de adviesraden, en de bibliotheek
• financiële drempel te verlagen

Art. 3 – De rechthebbenden hebben jaarlijks recht op 1 chequeboekje KOE-PONGS met een totaalwaarde van € 15.

Art. 4 – De KOE-PONGS mogen in geen geval doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. Om dit te vermijden wordt op elke cheque de naam van de rechthebbende geschreven. Inbreuken hiertegen worden behandeld zoals beschreven in art. 18.

Art. 5 - Het bedrag voor de KOE-PONGS wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentebegroting.

Art. 6 – De KOE-PONGS zijn geldig van 1 januari tot 31 december van het betreffende jaar.

Hoofdstuk 2: Het gebruik

Art. 7 – De KOE-PONGS kunnen gebruikt worden door de rechthebbenden voor de gehele of gedeeltelijke betaling van :
a. activiteiten van de vrijetijdsdiensten, adviesraden en van de bibliotheek,
b. de lidgelden en activiteiten van de jeugd(werk), sport- en cultuurinitiatieven van Pepingen of Pajottenland-Zennevallei (enkel voor rechthebbenden cfr. art. 1, 12d) onder de voorwaarden van alinea 2 van dit artikel
Voor wat betreft punt b, zal het college jaarlijks, na advies van de adviesra(a)d(en) die bevoegd zijn voor de sector waarbinnen de betrokken vereniging of activiteit zich situeert, de lijst waarvoor de KOE-PONGS kunnen gebruikt worden, goedkeuren.
Niet voorziene activiteiten op de lijst kunnen toegevoegd worden, na goedkeuring door het college en na advies van de vrijetijdsdiensten.

Art. 8 – De rechthebbenden kunnen de KOE-PONGS besteden aan de diverse initiatieven die voorkomen op de goedgekeurde lijst. De KOE-PONGS zijn slechts éénmalig bruikbaar.

Art. 9 – Bij het gebruik van de KOE-PONGS wordt er evenwel geen wisselgeld teruggegeven. Het eventueel resterend verschuldigd bedrag moet door de rechthebbende zelf vereffend worden.

Art. 10 – De KOE-PONGS zijn niet inwisselbaar tegen geld of consumpties. De KOE-PONGS kunnen ook niet gebruikt worden om boetes te betalen (bijv. bibliotheek: boeken te laat ingediend, uitleendienst, …)

Art. 11 – De KOE-PONGS die door de rechthebbenden gebruikt werden zoals beschreven in artikel 7, worden in mindering gebracht van de kostprijs, voor deze activiteiten en/of lidgelden.

Hoofdstuk 3: Rol van de jeugd(werk)-, sport en cultuurinitiatieven

Art. 12 – De jeugd(werk)-, sport en cultuurinitiatieven verzamelen de ontvangen KOE-PONGS en dienen ze vóór 31 december in bij de vrijetijdsdiensten als bewijs. Hiervoor vullen zij het formulier ‘inleveren KOE-PONGS’ in, dat in bijlage bij dit reglement is toegevoegd. De verenigingen mogen meerdere malen per jaar KOE-PONGS bij de vrijetijdsdiensten binnenbrengen.
De KOE-PONGS worden dan aan de jeugd(werk)-, sport- en cultuurinitiatieven terugbetaald à rato van het aantal KOE-PONGS die zij indienen. Dit integrale bedrag wordt gestort op de rekening van het desbetreffend jeugd(werk)-, sport of cultuurinitiatief.

Art. 13 – Voor alle activiteiten en lidgelden zoals bepaald in art. 7, vermelden de jeugd(werk), sport- en cultuurinitiatieven en de vrijetijdsdiensten op hun reclame (affiches, flyers, brieven, brochures, …) dat deze met KOE-PONGS kunnen betaald worden. Het logo van de KOE-PONGS wordt hen voor dit doel ter beschikking gesteld.

Art. 14 – Indien andere organisaties dan vermeld in artikel 1.3, 1.5 en 1.7, initiatieven of activiteiten specifiek gericht naar de 0-25-jarigen uit Pepingen organiseren, kunnen deze initiatieven ook de KOE-PONGS aanvaarden als betaalmiddel, mits zij hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de vrijetijdsdiensten minstens 2 maanden vóór de aanvang van de activiteit, en mits de jeugd-, sport- en cultuurraad een positief advies geven. De aanvraag gebeurt via het ‘aanvraagformulier voor het gebruik van KOE-PONGS’, dat in bijlage bij dit reglement is toegevoegd en dat moet goedgekeurd worden door het college.
Deze initiatieven moeten één van volgende functies als doelstelling hebben: ontmoeting, sport en spel, creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening, vormingsactiviteiten, kadervorming, dienstverlening, werken aan structuurveranderingen, bevorderen van integratie en maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren.
Alle bepalingen in dit reglement zijn voor deze initiatieven dan ook van toepassing.

Hoofdstuk 4: De verspreiding

Art. 15 – De KOE-PONGS dienen door de rechthebbenden zelf afgehaald te worden bij de vrijetijdsdiensten op het gemeentehuis. Elke rechthebbende vult dan een formulier ‘ontvangst KOE-PONGS’ in (toegevoegd in bijlage bij dit reglement) en ondertekent het.

Art. 16 –
§1 Wat betreft de rechthebbenden, zoals beschreven in art.1, 12a en 12d: op het moment van de aanvraag, afhaling en gebruik dient de rechthebbende ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Pepingen.
§2 Wat betreft de rechthebbenden, zoals beschreven in art. 1, 12b: zij zullen hun verblijf gedurende 1 jaar moeten staven met de nodige documenten
§3 Wat betreft de rechthebbenden, zoals beschreven in art. 1, 12c: zij zullen co-ouderschap moeten staven met de nodige documenten en een woonstbewijs van de tweede ouder.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Art. 17 - Door het gebruiken van KOE-PONGS verklaart de rechthebbende de bepalingen van dit reglement te aanvaarden en de stipte naleving ervan te garanderen.

Art. 18 – Indien er misbruiken vastgesteld worden bij het gebruik van de KOE-PONGS door de rechthebbenden (bvb. illegaal kopiëren), kunnen deze voor een jaar uitgesloten worden van gebruik van de KOE-PONGS, en kunnen de alsnog verschuldigde bedragen teruggevorderd worden.

Art. 19 – Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden onherroepelijk door het college beslecht.

Art. 20 - Ieder jaar kan dit reglement onderworpen worden aan evaluatie en wijzigingen, en zo nodig zal het reglement dan aangepast worden op advies van de jeugd-, cultuur- en/of sportraad.

Art. 21 - Het college kan ten allen tijde nagaan of dit reglement nageleefd wordt.

Dit reglement werd:
- geadviseerd door de cultuurraad (24.10.2011), sportraad (19.09.2011), jeugdraad (20.09.2011)
- goedgekeurd in de gemeenteraad van 17.11.2011

Dit reglement treedt in voege op 01.01.2012
Bij het inwerkingtreden van dit reglement worden de volgende gemeentelijke reglementen opgeheven:
- reglement van de gemeentelijke jongerencheques, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 17.12.2009