U bevindt zich hier:Start >> Kadervorming

Kadervorming

Subsidies voor het volgen van kadervorming

Binnen de perken van het krediet kan aan alle jongeren woonachtig te Pepingen, een subsidie worden verleend voor het volgen van een erkende vormingscursus binnen het jeugdwerk, bijvoorbeeld animator, monitor, instructeur, jeugdhuisnavigator, ...

De toelage voor het volgen van kadervorming bedraagt maximum 50 % van de kostprijs van de gevolgde cursus.
Voor het volgen van kadervorming omtrent maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wordt de kostprijs 100% terug betaald.
Onder kostprijs wordt verstaan: het bedrag van het cursusgeld verhoogd met de BTW, vermeld op de factuur. Vervoerskosten komen hierbij niet in aanmerking.

Indien de aanvragen voor kadervormingsubsidies het bedrag dat voorzien is in de begroting overschrijdt, ontvangt elke rechthebbende een toelage voor de gevolgde cursus die proportioneel herrekend wordt.
Een mogelijk tweede of volgende cursus van dezelfde aanvrager in hetzelfde kalenderjaar wordt gesubsidieerd binnen de perken van het krediet nadat ingegaan werd op alle eerste aanvragen.
De aanvragen worden ieder jaar afgesloten op 31 oktober. Eventuele aanvragen na deze datum worden aanvaard en vastgesteld, maar worden verwezen voor uitbetaling naar het volgende dienstjaar.

Welke vormingscursussen komen in aanmerking? Pedagogische, methodische en bestuurlijke geprogrammeerde vorming ter vervolmaking van kaderleden (begeleid(st)ers, leid(st)ers, animatoren, bestuursleden, actieve leden met een verantwoordelijkheid) met het oog op animatie en begeleiding van kinderen en jongeren en het beheren van een jeugdwerking

Welke vormingscursussen komen niet in aanmerking? Cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding, stages verbonden aan een opleiding, cursussen die uitsluitend opleiding, vervolmaking of begeleiding in sportdisciplines beogen

Voorwaarden

* de vormingscursussen dienen georganiseerd te zijn door een door de Afdeling Jeugd erkende jeugdorganisatie, -vereniging, -instelling of een vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk of een overheidsinstelling
* de vormingscursus moet minstens 6 uur omvatten
* het cursusgeld bedraagt minimum € 5
* cursisten moeten op het moment van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Pepingen
* cursisten zijn minimum 16 jaar oud. Cursisten die geen lid zijn van een Pepingse jeugdvereniging zijn maximaal 26 jaar oud, cursisten die lid zijn van een Pepingse jeudgvereniging zijn maximaal 36 jaar oud

Aanvraag

Cursisten die aanspraak wensen te maken op deze toelage, dienen uiterlijk tegen 31 oktober van het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft, een aanvraag voor betoelaging van kadervorming te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Hoe moet je deze toelage aanvragen?
Bezorg volgende documenten aan de jeugddienst of het college:
* ingevuld aanvraagformulier
* origineel attest of getuigschrift afgeleverd door de vormingsorganisatie met bevestiging van de aanwezigheid, cursusplaats, cursusdata en cursusprijs
* kopie van het betalingsbewijs waarop de gevolgde cursus en de naam van de cursist vermeld worden
* verklaring van de cursist dat hij/zij elders geen toelage ontvangt. Indien dit wel het geval is, wordt de toelage voor kadervorming niet toegekend.


Bij welke organisaties kan je cursussen volgen?

Om een traject te zoeken dat bij je past, kan je vanaf september 2015 terecht op www.mijnkadervorming.be of op één van de volgende websites:
www.chiro.be
www.klj.be
www.scoutsengidsenvlaanderen.be
www.ksj.org
www.formaat.be
www.speelplein.net
www.duinen-heide.be
www.ikwordleider.be
www.achilles-vzw.be
www.monitorworden.be
www.hujo.be
www.jeugdenvrede.be
www.koningkevin.be
www.activak.be
www.monitorencursus.be
www.vives-vzw.be
www.mooss.org
www.crefi.be
www.crejaksie.be
www.jeugddienstdonbosco.be
www.uitdemarge.be
www.bizonvzw.be 
www.afya.be/animatorcursus
en nog vele anderen...

Via deze link vind je een overzicht van de verenigingen met een door de afdeling Jeugd goedgekeurd vormingsprogramma, evenals het soort kadervorming dat ze aanbieden: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kadervormings_programma.aspx