U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

24 november 2020

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad digitaal en aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 24 november 2020 om 19u30.
 

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Verhindering gemeenteraadslid wegens medische redenen. Kennisname
 2. Tijdelijke vervanging gemeenteraadslid - Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging.
 3. Besluit van de burgemeester betreffende maatregel gemeenteraad en OCMW-raad tijdens coronacrisis. Bekrachtiging.
 4. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 27 oktober 2020.
 5. Privaat patrimonium – Principebeslissing aankoop van een onroerend goed. Goedkeuring.
 6. Intradura– mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 16 december 2020/agenda. Goedkeuring.
 7. Haviland – mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 16 december 2020/agenda. Goedkeuring.
 8. Cipal – mandatering gemeentelijke afgevaardigde algemene vergadering 10 december 2020/agenda. Goedkeuring.
 9. AGB – Aanpassing statuten – goedkeuring.
 10. AGB – Beleids- en beheerscyclus – Kwijting – Jaarrekening 2019. Kennisname
 11. AGB – Toekenning coronatoelage.
 12. AGB Pepingen - Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing van het strategische meerjarenplan 2020 – 2025. Goedkeuring.
 13. Personeel – Sectoraal akkoord 2020. Goedkeuring.
 14. Lokale Politie Pajottenland – Budget 2021 – Gemeentelijke dotatie dienstjaar 2021. Goedkeuring.
 15. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer – parking Kareelstraat -O.C. Huize Terloo. Goedkeuring.
 16. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer – Kareelstraat. Goedkeuring.
 17. Onderwijs - organisatie noodopvang - Overeenkomst tussen lokaal bestuur en lokale actor inzake opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren. Kennisname.
 18. Preventie - Samenwerkingsovereenkomst gemeente en Intergemeentelijke Preventiedienst gezondheid Pajottenland. Goedkeuring.
 19. Lokaal preventiebeleid - oprichting van de interlokale vereniging “lokale gezondheidspreventiewerking”. - Goedkeuring.
 20. Lokaal preventiebeleid - Aanstelling beheerders interlokale vereniging “lokale gezondheidspreventiewerking” – Goedkeuring
 21. Covid 19 - Samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnszone Zennevallei vzw en de gemeente Pepingen. Bekrachtiging van de beslissing van het schepencollege van 9 november 2020.
 22. Lokaal Overleg Kinderopvang – samenstelling nominatieve lijst. Kennisname.
 23. Kinderopvang - Gebruikersovereenkomst tussen de gemeente Pepingen en de VZW Bellingahaim, voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur ontmoetingscentrum Ter Loo te Bellingen voor naschoolse opvang. Addendum. Goedkeuring
 24. Milieu - Officiële intekening Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) in kader van opmaak duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP) door provincie Vlaams-Brabant.

Toegevoegde punten namens de CD&V-, DVP- en N-VA-fractie:

 1. Participatie - Digitaal inspraakplatform - Goedkeuring.
 2. MILIEU – Instappen in de actie “Mijn Mooie Straat” van Mooimakers. Activeren en implementeren van de digitale tool met één centraal melding en registratie platform voor zwerfvuil en sluikstort en een systeem voor inventarisatie en opvolging van straatvuilnisbakken. Bekendmaking aan de burgers - Goedkeuring.
 3. MILIEU - Stand van zaken betreffende riolering en waterzuivering in Pepingen. Gezamenlijk toekomstvisie en de nodige budgetten. - Goedkeuring.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Verslag van de vergadering van 27 oktober 2020. Goedkeuring.
 2. Haviland - buitengewone algemene vergadering op 16 december 2020 - agenda / mandatering afgevaardigde. Goedkeuring.
 3. BBC - OCMW jaarrekening 2019 - goedkeuring toezicht. Kennisname.
 4. Aankopen dagelijkse werking dienstjaar 2021 eventueel verlengbaar voor 2022, 2023. Mandatering gemeentebestuur. Bekrachtiging.
 5. Personeel - sectoraal akkoord 2020. Goedkeuring.
 6. MMC - Verhoging bijdrage lidmaatschap MMC vanaf 2021. Goedkeuring.
 7. MMC Pepingen - instellen minimumtarief vrijwillige chauffeurs. Goedkeuring.